تبلیغات
وبلاگ ألاتِّحاد سلماس - نمونه سوال عربی هفتم
وبلاگ ألاتِّحاد سلماس
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 
باسمه تعالی
نام :                                                                        اداره کل آموزش و پرورش استان آذر بایجان غربی                                 تاریخ امتحان: 3/9/92
نام خانوادگی:                                                            مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سلماس                                             مدت پاسخگویی:20
پایه تحصیلی:   اول (هفتم)                                            دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی                                       نام درس: عربی 
طراح : علی      قاسمی زاد                                          سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گرامی باد                                       تعداد صفحه: 2
 ردیف    دانش آموزان عزیز: لطفا روی سوالات را با دقت مطالعه کرده سپس پاسخنامه را تکمیل نمایید:    بارم

1- ترجمه کدام گزینه صحیح است؟ 1
1-    رخیصۀ : ارزان                        2- شارع :خیـابان                                        3- حـبّ: دوست داشت           
   4- هر سه گزینه                  

2    کدام گزینه از کلمات پرسشی (استفهامی ) نیست؟      1
- هَل                     2- ما                      3-نَعم                         4- مَن
    1
3    درجای خالی گزینه منا سب کدام است؟         

زهراءُ  وزینبُ و فا طمۀ .............       
 1   - صابرونَ              2- صابرا نِ                       3- صابراتٌ                                4- صا برٌ   
4    در جاهای خالی گزینه مناسب  را   قرار دهید: " هاتانِ  ؛ ............ مَسرورتانِ "   
1- الجبلانِ                     2- الشّجرتانِ                                3- الکرسیّانِ                                                    4-  المرأ تانِ         1
5    کدام گزینه با هم "مترادف" هستند؟
1-    فائِز – ناجِح                              2-بَساتین -  حَدائِق              3-  عَداوة -  صَداقة                      4-   گزینه 1 و2    1
6    در کدام گزینه دو کلمه " متضادّ  "وجود دارد؟ 
1-    قیمۀُ الانسانِ، بالعلمِ وا لایمانِ   2- المو منُ قلیلُ ا لکلامِ کثیرُا لعملِ   3- سکوت اللّسانِ سلامۀ الانسانِ  4- قیمۀُ الذهبِ ، غالیۀ    1
7     کدام گزینه (  جمع مذکّر سالم )  ا ست ؟       1- مجاهدینَ           2- مجاهداتٌ            3-مجاهدانِ                     4-مجاهدینِ      1
8    کدام دسته از کلمات زیر « جمع مکسّر » هستند؟    
1-جُنود  حَقائِب  أصِدقاء          2- اَخشاب , کُنوز , صابرونَ        3- مومناتِ  مسلماتِ  شاکراتِ                4- اولئک, هو لاءِ , هـذ انِ    1
9    در کدام گزینه « اسم مثنی » وجود ندارد؟
1-رِضا الله فی رضَا الوالدَینِ        2- رأیانِ ، خیرٌ مِن رأیٍ واحدٍ         3-هاتانِ البنتانِ ، ناجحتانِ             4-الکتبُ ، بَسا تین العُلماء    1
10    کدام عبارت درست ترجمه نشده است؟   1-  مکتبۀ :کتابخانه        2- لغۀ : زبان              3- سا ئق : راننده    4-  مِنضدۀ : صند لی                        1
11    هر یک از مفاهیم مرتبط در  گروه "الف"  را به "ب" وصل کنید؟
    مــــــفـــاهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم        تــــــــــــــــو ضیـــــــــــــــحا ت
خیــــــــرُ الاُمــــــــــــــــــــــور اَ وسَــــــــــطُهــــــــــــــــــا  
بلاءُ الانســـــــــــــــــــانِ، فی لِــســــــــــــــــــا نهِ
أ دَ بُ الـــــــــــمَرءِ، خیــــــــــــــــــــرٌ مِن ذَهــَــــــــــــــبِهِ
رُبَّ کلـــــــــــــــــا مٍ ، کَا لحُســــــــــــــــامِ            زبان سرخ سر سبز را می دهد به باد .
       خطبه حضرت زینب (س) در مجلس یزید.
اندازه نگهدار که اندازه نکوست ، هم لایق دشمن است وهم لایق دوست.
          اَدب مرد به زدولت اوست.
    1
ردیف                           صفحه 2    بارم
12    در مقابل جملات صحیح (ص) وغلط (غ) قرار دهید:
الف-      اسم مـذکّر با "ا ت" جمع بسته می شودو جمع مذکر سالم نامیده می شود. (          )
ب-  "هَــل و أ " دو کلمه پرسشی هستند به معنای "  آیا " ودرجواب آنها  از«  نعم » یا  « لا» می آید.  (           )
ج- حروف " گ ؛  چ  ؛ پ  ؛ ژ " در عربی نوشتاری وجود ندارد . (          )
د-  "     هولاء    "  و اُ ولئک  " درمذکر ومونث   مـشترک هـستند.  (            )    1
13    با کلمات داده شده جاهای خالی را کامل کرده و سپس ترجمه کنید:
الف) عَد دُ المسفا فِرینَ فی الـفُندُقِ .......    (   قریبٌ      -           کثیرٌ  )  ترجمه :................................................................. 
ب) حُسنُ العهدِ،.......... علائــمِ الایمانِ . (  مِــــن   -     مَــــــــــــــــن )  ترجمه: ..................................................................    2
14    با توجه به تصاویر جملات زیر را کامل کنید:
  


   ما ذ لکَ ؟ .........                               ما هذِهِ  ؟...........                ما معنی هذِهِ العلامۀ ؟ الدَوَرانُ ا لی  ......       .........  .    1
15    معا دل مونث هر کلمه را از میان کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید: { اولاد -  رجُل -  أخ -   هاتانِ   }
اُخـت (                  )       إمرأ ۀ     (                  )               بَنات   (                      )                  هـذانِ  (                   )    1
16    به پرسشهای زیر به عربی پاسخ دهید؟     الف ) مَن هُوَ مدیرالمدرسۀِ  ؟(                                                          )
ب) مَـــــــــــــن أنــــــتَ  ؟  (                                        )    1
17     در مقابل هریک از" اسمهای اشاره" کلمه ای مناسب با آن بنویسید؟
هـذانِ  ........                               هـاتانِ   .............               هــولاءِ ...........                                  اُولئکَ   ...............    1
18     تــــــــــــرجِمِ العــــــبا رات (عبارات زیر را ترجمه کنید ) .
هَـــــل جزاء الاحسانِ الّا حسانُ ؟    ...............................                    هـذِهِ ا لسّیّارات، لِضّیوفِ. ....................................
ذ لک ا لجوّال الجمیلُ، للسّیّدِ اخلاقی.   ...............................                                   
تِلـک جائِزَۀٌ  ذَ هَبیّۀُ  لِلفائز الاوّل . .....................................    2
   
عــــــــــــــــزیزانم : برای دانشمند شدن نیاز به فکر خا رق العاده نیست، کافیست شما به مطالب علمی علاقه مند باشید . (من الله التّوفیق)
      
  نـــــــــمره =  .................                                                                          (  قا سمی زاد )   
       
ردیف    ضمن خسته نباشید لطفاٌ؛ ادامه سوالات را با دقّت پاسخ بفرمایید.    ص2    بارم
12    در جای خالی کدام گزینه مناسب است؟      { حمیدٌ اسمُ .......و سعیدةُ اسمُ بنتٍ }
1-    ولدٍ                   2- جمیلٌ                           3- ناجحٌ                               4- قیمةٍ    1
13    در جاهای خالی  به ترتیب کدام کلمه ها را می توان نوشت؟
طلب ُ العلمِ ؛ ......... و مجالسةُ العلماء .......... 1- عبادةٌ , فریضةٌ    2- فریضةٌ , عبادةٌ         3-عالمٌ , فریضةٌ    4- هرسه مورد    1
14    ساختار کدام کلمه با سه کلمه دیگر فرق می کند؟
1-    شجرةٌ                         2- لوحةٌ                            3-  کتابٌ                                            4-   صورةٌ    1
15    کدام گزینه اسم مثنّی است؟
1-    الزّارعانِ                                 2-هذانِ                           3-هاتانِ                                 4- همه موارد    1
16    اسم اشاره « هـذا و ذ لـک  » به کدام یک از گزینه ها به کار می رود؟
1-    طبیبٌ                    2-  مکتبةٌ                          3- امرأ ةٌ                                     4-  عالمةٌ    1
17    ساختار کدام جمله  غــلط  است؟
1-    تلک البنتُ ؛ ناجحةٌ فی الدّرسِ( آن دختر در درس موفّق است)    2- ذلک الرّجلُ؛ طبیبةٌ (آن مرد؛ پزشک است)
3-هولاء المو مناتُ؛ شاکراتٌ  (اینها مومنان؛ سپاسگزار هستند )   4- هولاء ؛ لاعباتٌ ایرانیّاتٌ ( اینها ؛ بازیکنان "زن" ایرانی هستند)    1
18    درجای خالی گزینه مناسب قرار دهید؟      « علیّ وحامدّ و حسنٌ ..........»
1-صابراتٌ                           2-  صابرون                        3- مومناتٌ                           4-  مومنٌ     1
19    در کلمه ((   مُــرتّــفِعــا نِ  )) حرف  "م" چه علامتی دارد؟
1-    فتحه                                2- کسره                                3- سکون                          4- ضمّه    1
20    مفهوم این شعر( دشمن دانا بلند ت می کند – بر زمینت می زند نادان دوست )به کدام یک ازسخنان حکیما نه  نزدیکتر است ؟
1-    اد ب المرء, خیرٌ من ذّ هـبهِ                                  2- قیمةُ الانسانِ, بالعلمِ والایمان  
3  -عداوةُ العاقلِ , خیرٌ من صداقةُ الجاهلِ                             4-حُسنُ السّوالِ , نِصُف العلمِ    1
   
                                  ومـــــــن الــلّه التّــوفیـــــق (قاسمی زاد)    20
سوال    1    2    3    4    سوال    1    2    3    4    سوال    1    2    3    4    سوال    1    2    3    4
1                    7                    13                    19               
2                    8                    14                    20               
3                    9                    15                                   
4                    10                    16                                   
5                    11                    17                                   
6                    12                    18                                   
         تعداد پاسخ های صحیح      


1
                                              

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 17 دی 1392
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساعت فلش مذهبی